Myymässä

Kilpailuta aina asunnon välittäjäsi

Valitse välittäjä tosiasioiden perusteella, älä mielikuvilla.

  • Moni­puo­li­nen osaaminen
  • Laa­ja paikallistuntemus
  • Teho­kas markkinointi
  • Kat­ta­va näkyvyys
  • Jous­ta­va hen­ki­lö­koh­tai­nen palvelu
  • Ei kulu­ja, ellei kauppaa!
  • Salon edul­li­sin välityspalkkio
  • Huip­pu­vä­lit­tä­jät
  • Käy­täm­me ammattikuvaajia

Tilaa ilmainen arviokäynti

Ilmai­nen arvio­käyn­ti

Anna asuntosi myynti meidän huoleksemme, myyntiprosessimme on sinulle mahdollisimman vaivaton

Asun­non myyn­ti alkaa sii­tä, että Salon Asun­to­pal­ve­lu LKV:n kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä arvioi myy­tä­vän koh­teen. Samal­la voim­me ker­toa kuin­ka moni ihmi­nen jo etsii sinun koti­si kal­tais­ta asun­toa. Arvio­käyn­ti hoi­de­taan täy­sin myy­jän aika­tau­lu­jen mukai­ses­ti eikä mak­sa myy­jäl­le mitään!

Ensim­mäi­nen askel asun­non tehok­kaa­seen myyn­tiin on hin­noi­tel­la asun­to oikein. Alan ammat­ti­lai­si­na meil­lä on laa­ja koke­mus alu­een hin­nois­ta ja käy­tös­säm­me on hin­ta­ti­las­to­ja usei­den vuo­sien var­rel­ta lähia­lueil­la teh­dyis­tä kau­pois­ta. Hin­ta pää­te­tään aina yhdes­sä myy­jän kans­sa! Hin­noit­te­lun lisäk­si käym­me asun­non omis­ta­jan kans­sa yhdes­sä läpi asun­non mark­ki­noin­tiin ja esit­te­lyi­hin liit­ty­vät asiat, kuten käy­tet­tä­vät markkinointikanavat.

Tarvittavat asiakirjat ja markkinoinnin aloittaminen

Tämän jäl­keen han­kim­me kaik­ki asun­non myyn­tiin tar­vit­ta­vat asia­kir­jat ja aloi­tam­me myy­tä­vän asun­non mark­ki­noin­nin. Vas­taam­me koh­tee­seen liit­ty­väs­tä myyn­ti­työs­tä koko­nais­val­tai­ses­ti aina kyse­lyi­hin vas­taa­mi­ses­ta esit­te­ly­jen sopi­mi­seen ja pitä­mi­seen ja pidäm­me asun­non myy­jää ajan tasalla.

Kaik­ki koh­teem­me näky­vät siel­lä mis­sä osta­jat­kin ovat. Kaik­ki asun­not, lii­ke­ti­lat ja muut koh­teem­me löy­ty­vät kaik­kein seu­ra­tuim­mis­ta mark­ki­noin­ti­läh­teis­tä kuten Oikotie.comista, Etuovi.comista, Salonseudunasunnot.netistä sekä luon­nol­li­ses­ti omil­ta koti­si­vuil­tam­me. Löy­dät mei­dät myös alu­een sano­ma­leh­dis­tä, kuten Salon Seu­dun Sano­mis­ta sekä ker­ran kuus­sa jaet­ta­vas­ta Salon Seu­dun Asun­not lehdestä.

Näkyvyyttä sosiaalisissa medioissa

Vii­me aikoi­na olem­me lisän­neet myös näky­vyyt­tä sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa, kuten Face­boo­kis­sa ja Ins­ta­gra­mis­sa. Mikä­li myy­jäl­le sopii, lisääm­me koh­teen aina myös sosi­aa­li­sen median sivuil­lem­me. Some lisää koh­teen näky­vyyt­tä pal­jon ja luo rajat­to­mat mah­dol­li­suu­det mark­ki­noi­da sitä eteenpäinkin.

Kun myy­tä­väs­tä asun­nos­ta saa­daan osto­tar­jous, välit­tä­jäm­me toi­mit­taa sen myy­jäl­le, jol­loin myy­jä voi poh­tia joko tar­jouk­sen hyväk­sy­mis­tä, hyl­kää­mis­tä tai vas­ta­tar­jouk­sen anta­mis­ta. Tähän asi­aan myy­jä saa luon­nol­li­ses­ti apua ja neu­vo­ja tar­vit­taes­sa välittäjältämme.

Kun sopi­va osta­ja löy­tyy, hoi­dam­me kaik­ki asun­to­kaup­paan liit­ty­vät jär­jes­te­lyt. Ammat­ti­tai­toi­sen kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lum­me ansios­ta voit kes­kit­tyä rau­has­sa elä­mä­si mui­hin osa-aluei­siin ja naut­tia onnis­tu­neen asun­to­kau­pan hedelmistä.

Kilpailuta aina välityspalkkio!

Salon Asun­to­pal­ve­lu LKV tar­jo­aa ammat­ti­tai­tois­ta ja laa­du­kas­ta kiin­teis­tön­vä­li­tys­tä edul­li­sil­la hinnoilla:

Toi­mek­sian­not 2,9 % velat­to­mas­ta kaup­pa­hin­nas­ta (mini­mi 1860 €)
Kir­jal­li­set arviot alkaen 200 €.
Hin­taan lisä­tään laki­sää­tei­set asia­kir­ja­ku­lut.
Hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron 24 %.

Reilu peli: Ei kuluja, ellei kauppaa!

Yhteydenottolomake

Täytä oheinen lomake ottaksesi yhteyttä, niin voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla:

Yhteydenottolomake

Antti

antti@salonasuntopalvelu.fi
Puh. 050 4363 719

Teppo

teppo@salonasuntopalvelu.fi
Puh. 041 455 3152