Yhteystiedot

Yksityinen ja edullinen välitystoimisto

Salon Asun­to­pal­ve­lu LKV on SE yksi­tyi­nen ja Salon edul­li­sin väli­tys­toi­mis­to, joka on toi­mi­nut jo vuo­des­ta 2012 läh­tien ja mah­dol­lis­ta­nut mon­ta onnis­tu­nut­ta asuntokauppaa.

Olem­me yrit­tä­jiä, joten meil­le on tär­kein­tä tyy­ty­väi­nen asun­non osta­ja sekä myy­jä. Mei­dän kun­nia-asia­nam­me on pal­vel­la kaik­kia asun­to­kau­pan osa­puo­lia hyvin ja tehok­kaas­ti. Haluam­me teh­dä asu­mi­sen unel­mis­ta totta.

Toi­mim­me pää­asias­sa Var­si­nais-Suo­mes­sa, jos­sa alue­tun­te­muk­sem­me on erit­täin vahvaa.

Osaa­mi­sa­lu­ee­seem­me kuu­lu­vat asun­not, loma­kiin­teis­töt sekä muut eri­kois­koh­teet ran­ta-alueil­la ja saaristomaisemissa.

Pitkä, laaja-alainen kokemus kiinteistönvälityksestä sekä aito kiinnostus asumista kohtaan tuovat varmuutta asuntokauppaan:

  • Panos­tam­me avoi­meen ja luo­tet­ta­vaan asiakassuhteeseen.
  • Kes­ki­tym­me jokai­seen toi­mek­sian­toon täysillä.
  • Meil­le koti­si on yksi tär­keim­mis­tä, eikä vain yksi mui­den joukossa.
  • Meil­lä saat rahoil­le­si enem­män vas­ti­net­ta kuin muualla.
  • Todel­li­nen ammat­ti­tai­to näkyy oikeis­sa hin­nois­sa, lyhyis­sä myyn­tia­jois­sa ja laa­duk­kaas­sa tekemisessä.
  • Onnis­tu­nut asun­to­kaup­pa ja tyy­ty­väi­nen asia­kas ovat toi­min­tam­me kulmakiviä.

Antti

Olen 53-vuo­tias LKV-tut­kin­non vuon­na 2011 suo­rit­ta­nut salo­lai­nen kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä. Lisäk­si olen suo­rit­ta­nut Kiin­teis­tö­alan ammat­ti­tut­kin­non (KiAT).

Ennen asun­to­kaup­poi­hin ryh­ty­mis­tä, työs­ken­te­lin Nokia Oyn pal­ve­luk­ses­sa, kuten moni muu­kin salo­lai­nen. Osa tun­tee minut myös jää­kiek­ko­kau­ka­lois­ta, sekä golf vihe­riöil­tä - toki nyky­ään enää kau­ka­lon­lai­dal­ta tai harrastesarjoista.

Olen toi­mi­nut itse­näi­se­nä yrit­tä­jä­nä kiin­teis­tön­vä­li­tyk­ses­sä vii­mei­set 10 vuot­ta. Olen saa­nut hyvää palau­tet­ta asiak­kail­ta­ni myös yrit­tä­jä­nä toi­mies­sa­ni. Uskon, että tähän ovat vai­kut­ta­neet posi­tii­vi­nen ja ammat­ti­tai­toi­nen asen­tee­ni. Teen mie­lel­lä­ni yhteis­työ­tä eri­lais­ten ihmis­ten kans­sa pää­mää­rän saa­vut­ta­mi­sek­si - asun­non myymiseksi.

Kie­li­tai­to­ni on suo­men lisäk­si, englan­ti sekä ruotsi.

Toi­min sekä Salon että Turun alu­eel­la, jos­sa molem­mis­sa meil­lä on seu­dun edul­li­sim­pia väli­tys­palk­kioi­ta. Välit­tä­jät kan­nat­taa kil­pai­lut­taa, jot­ta et mak­sa tur­haan liikaa.

Olen juu­ri oikea hen­ki­lö myy­mään asun­to­si vah­van koke­muk­se­ni, asen­tee­ni sekä pai­kal­lis­tun­te­muk­se­ni takia.

antti@salonasuntopalvelu.fi

Puh. 050 4363 719

Teppo

Olen 52-vuo­tias LKV-tut­kin­non suo­rit­ta­nut pal­jas­jal­kai­nen salo­lai­nen. Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen elin­tar­vi­ke­tek­nii­kan insi­nöö­ri. Osa salo­lai­sis­ta tun­tee minut myös urhei­lu­pii­reis­tä. Mara­ton kul­ki pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten 2.20,49 - nyt sii­hen kului­si aikaa “hie­man” enemmän.

Kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lal­ta minul­la on koke­mus­ta 13 vuot­ta. Olen vuo­des­ta 2010 toi­mi­nut itse­näi­se­nä yrit­tä­jä­nä. Tie­dän, että pit­kä koke­mus ja yrit­tä­jä­hen­ki­syys näky­vät asiak­kaal­le aidos­ti päi­vit­täi­ses­sä myyn­ti­työs­sä. Lisäk­si tar­joan Salon edul­li­sin­ta väli­tys­palk­kio­ta, joten toi­mek­sian­non teke­mi­nen kans­sa­ni pitäi­si olla ihan jär­ke­vä juttu.

Puhun suju­vas­ti englan­tia. Ruot­sin kie­li ei enää suju, mut­ta jos kaup­pa jää sii­tä kiin­ni, niin hätä kei­not kek­sii. Mikä­li etsit koke­nut­ta kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sen ammat­ti­lais­ta vah­val­la pai­kal­lis­tun­te­muk­sel­la ja edul­li­sel­la väli­tys­palk­kiol­la, minua ei kysy­mät­tä kan­na­ta ohittaa.

Ota yhteyt­tä ja huo­maat, että välit­tä­jis­sä on eroja.

teppo@salonasuntopalvelu.fi
Puh. 041 455 3152

Yhteydenottolomake

Täytä oheinen lomake ottaksesi yhteyttä, niin voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla:

Yhteydenottolomake

Antti

antti@salonasuntopalvelu.fi
Puh. 050 4363 719

Teppo

teppo@salonasuntopalvelu.fi
Puh. 041 455 3152