Ostanko oman asunnon?

Omistusasunto tarjoaa etuja

Vuo­kra-asu­mi­ses­sa on etu­ja, kuten edul­li­suus ja jär­ke­vyys riip­puen elä­män­ti­lan­tees­ta. Mut­ta omis­tusa­sun­nos­sa asu­mi­nen tar­jo­aa myös etu­ja. Se, että omis­taa oman kodin tuo vakaut­ta, pysy­vyyt­tä ja tur­vaa elä­mään. Samal­la kar­tu­tat omai­suut­ta­si, etkä vain jon­kun toi­sen omaisuutta.

Asu­mi­nen aiheut­taa aina jon­kin­lai­sia kulu­ja. Omis­tusa­sun­nos­ta mak­sat yleen­sä lai­nan­ly­hen­nys­tä ja asun­to-osak­keen koh­dal­la myös yhtiö­vas­ti­ket­ta. Vuo­kra-asun­nos­ta mak­sat puo­les­taan vuo­kraa. Mak­sa­mal­la oman asun­to­si lai­nan­ly­hen­nys­tä kar­tu­tat kui­ten­kin omaa omai­suut­ta­si. Kun olet mak­sa­nut lai­nan, jää sinul­le koko­naan omis­ta­ma­si asun­to­si osak­si omai­suut­ta­si. Vuo­kraa mak­sa­mal­la mak­sat vain asun­non käyt­tö­oi­keu­des­ta ja mak­sat itsea­sias­sa vuo­kra­nan­ta­ja­si omai­suu­den karttumisesta.

Omistusasunto voi olla edullisempaa kuin vuokran maksaminen

Riip­puen alu­een hin­ta­ta­sos­ta ja vuo­krien tasos­ta, omis­tusa­sun­non lai­nan­ly­hen­nys ja vas­tik­keen mak­su voi myös olla jopa edul­li­sem­paa kuin vuo­kran mak­sa­mi­nen. Omis­tusa­sun­nol­la on myös mah­dol­li­suus kar­tut­taa omai­suut­ta muul­la taval­la. Omis­tusa­sun­non vuo­kraus on hyvä tapa tie­na­ta ja asun­toa voi käyt­tää myös vakuu­te­na sijoituslainoissa.

Omis­tusa­sun­toon on tar­koi­tus yleen­sä sitou­tua pidem­mäk­si aikaa. Asun­non omis­ta­mi­nen tuo näin vakaut­ta ja pysy­vyyt­tä elä­mään. Sinun ei tar­vit­se kos­kaan pelä­tä, että omis­ta­ja myy asun­to­si ja jou­dut muut­ta­maan, kuten vuo­kra­lai­se­na toi­si­naan voi käy­dä. Omis­tusa­sun­to tuo tur­vaa myös vaih­tu­vis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa. Esi­mer­kik­si työ­pai­kan menet­täes­sä kodin omis­ta­jal­la on tur­vas­sa varal­li­suut­ta. Samoin eläk­keel­le jää­des­sä, oma koti antaa vakaut­ta ja turvaa.

Vakuutukset, remontoinnin kustannukset ja asumisen muut kulut

Omis­tusa­sun­non omis­ta­mi­seen liit­tyy monia vas­tui­ta, mut­ta se tar­jo­aa myös vapaut­ta. Kodin omis­ta­ja­na olet usein yksin vas­tuus­sa muun muas­sa vakuu­tuk­sis­ta, remon­toin­nin kus­tan­nuk­sis­ta ja asu­mi­sen muis­ta kuluis­ta, kuten vesi-, säh­kö-, läm­mi­tys- ja jäte­mak­suis­ta. Tosin asun­to-osak­keen omis­ta­ja­na jot­kin vas­tuut on jaet­tu talo­yh­tiön kanssa.

Remon­tit ovat yksi suu­rim­mis­ta vas­tuis­ta. Omis­tusa­sun­nos­sa suu­ret remon­tit ovat omal­la vas­tuul­la­si. Jou­dut itse myös uusi­maan rik­kou­tu­neet kodin­ko­neet. Vahin­ko­jen varal­ta on tär­ke­ää muis­taa kodin vakuu­tuk­set. Oma­ko­ti­ta­lon omis­ta­jan on varau­dut­ta­va laa­jem­mil­la vakuu­tuk­sil­la kuin asun­to-osak­keen omistajan.

Omistusasuminen tarjoaa myös vapautta

Vas­tui­den tasa­pai­nok­si omis­tusa­su­mi­nen tar­jo­aa kui­ten­kin vapaut­ta. Voit esi­mer­kik­si remon­toi­da kotia­si mie­le­si mukaan. Asun­to-osak­kees­sa tosin remont­tien koh­dal­la on joi­tain rajoi­tuk­sia ja niis­tä tulee ilmoit­taa talo­yh­tiöl­le. Voit myös itse päät­tää, kuin­ka kau­an kodis­sa­si asut. Tar­vit­taes­sa voit myös vuo­kra­ta omis­tusa­sun­to­si, jos haluat vaik­ka muut­taa työn peräs­sä toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le tai ulko­mail­le. Vuo­kra­tes­sa asun­toa­si, se kar­tut­taa edel­leen omaisuuttasi.

Omis­tusa­sun­non asu­mis­kus­tan­nuk­siin voi vai­kut­taa jon­kin ver­ran itse­kin. Lai­nan kuu­kausie­rät on neu­vo­tel­ta­vis­sa ja asun­to­lai­naa hakies­sa on syy­tä pyy­tää usei­ta tar­jouk­sia ja ver­tail­la lai­naeh­to­ja. Tar­vit­taes­sa pan­kin kans­sa voi neu­vo­tel­la lyhen­nys­va­pais­ta kuu­kausis­ta, jol­loin mak­sat vain asun­to­lai­nan korot.

Pohditko omistusasuntoa? Ota ainakin nämä asiat huomioon:

  1. Omis­tusa­sun­non koh­dal­la mak­sat lai­na­ly­hen­nyk­siä omaan varal­li­suu­tee­si. Vuo­kra-asun­nos­sa mak­sat asun­non käyt­tö­oi­keu­des­ta ja vapau­den tun­tees­ta, mut­ta omis­tusa­sun­to on talou­del­li­ses­ti jär­ke­väm­pi rat­kai­su. Kun olet mak­sa­nut asun­to­lai­na­si pois, koko omis­tusa­sun­to­si on osa varal­li­suut­ta­si, ja kuu­kausit­tai­set asu­mis­ku­lut vähenevät. 
  2. Fyy­si­nen omai­suus tie­tyl­lä paik­ka­kun­nal­la voi rajoit­taa mai­se­man­vaih­dok­sia, mut­ta tar­vit­taes­sa voit esi­mer­kik­si vuo­kra­ta omis­tusa­sun­to­si muut­taes­sa toi­sel­le paikkakunnalle. 
  3. Omis­tusa­sun­toon liit­tyy vas­tuu­ta sekä kulu­ja jot­ka voi­vat tun­tua hur­jil­ta. Esi­merk­ki­mak­su­ja ovat vakuu­tuk­set, remon­tit ja vesi-, säh­kö-, läm­mi­tys-, ja jäte­mak­sut. Asian­tun­te­vat välit­tä­jäm­me ovat tuke­na­si vie­rail­ta tun­tu­vien kus­tan­nuse­rien kans­sa, kysy siis heil­tä asioista!
  4. Remon­toin­ti ja sisus­tus ovat alus­ta lop­puun vapaas­ti sinun pää­tet­tä­vis­sä omistusasunnossa.

Koke­neet välit­tä­jäm­me pys­ty­vät tuke­maan pää­tök­sen­te­koa­si alu­een ja mark­ki­nat tun­te­val­la ana­lyy­sil­lä. Ota siis yhteyt­tä välit­tä­jiim­me, niin rat­kais­taan ongelmasi!

 

Kiinnostuitko oman asunnon ostamisesta?

Tutus­tu koh­tei­siim­me ja löy­dä unelmakoti!

Yhteydenottolomake

Täytä oheinen lomake ottaksesi yhteyttä, niin voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla:

Yhteydenottolomake

Antti

antti@salonasuntopalvelu.fi
Puh. 050 4363 719

Teppo

teppo@salonasuntopalvelu.fi
Puh. 041 455 3152